დამალეთ სიტყვა
დამალეთ თარგმანი
docteur
ექიმი
le foie
ღვიძლი
une ambulance
სასწრაფოს მანქანა
Ça brûle!
წვავს!
un traitement
მკურნალობა
demander
შეკითხვა
un pote
მეგობარი
un lit
საწოლი
soigner
მოვლა
n’importe quoi
სისულელეა
on n’a pas le droit
უფლება არ გვაქვს
la maison
სახლი