დამალეთ სიტყვა
დამალეთ თარგმანი
Monsieur
ბატონი
Madame
ქალბატონი
une fille
გოგონა
un garçon
ბიჭი
un Français
ფრანგი (მამრ)
une Française
ფრანგი (მდედრ)
un Polonais
პოლონელი (მამრ)
une Polonaise
პოლონელი (მდედრ)
la France
საფრანგეთი
la Pologne
პოლონეთი
un monstre
მონსტრი
une brute
ხულიგანი
un ami
მეგობარი (მამრ)
une amie
მეგობარი (მდედრ)
un enfant
ბავშვი