Demander avis - აზრის კითხვა 

მარტივი კითხვითი წინადადების ფორმა (რომლის პასუხი შეიძლება იყო « კი » ან « არა ») არის აღმავალი ინტონაცია, ანუ წინადადების ბოლოს ინტონაციის ზემოთ აწევა.

Julie est géorgienne ? ჟიული ქართველია?

კითხვითი წინადადების წარმოება შესაძლებელია ასევე კითხვითი სიტყვის « est-ce que »- ს დამატებით

 

int  est-ce que

 

 

wszystkie pytania

 

•Ça va les enfants?   როგორ ხართ, ბავშვებო?
•Tu veux un coup de main? დახმარება გინდა? დაგეხმარო?
•Vous avez demandé un traitement spécial? სპეციალური მკურნალობა ითხოვეთ?
•Est-ce que ça va les enfants? როგორ ხართ, ბავშვებო?
•Est-ce que tu veux un coup de main?   დახმარება გინდა? დაგეხმარო?
•Est-ce que vous avez demandé un traitement spécial?   სპეციალური მკურნალობა ითხოვეთ?