1. აირჩიეთ სწორი პასუხი. დააწკაპუნეთ სწორ პასუხზე ან შესაბამის თარგმანზე.
2. ააწყვეთ წინადადება სწორი თანმიმდევრობით დააწკაპუნე სიტყვებზე სწორი თანმიმდევრობით.